Ga naar de inhoud

Statuten

Artikel 1

Sportvereniging voor ouderen
Senioren Instuif Overbosch S.I.O
Opgericht 27 december 1995
De vereniging heeft haar zetel te 's Gravenhage.

Artikel 2

Doel.
De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van het lichamelijk welzijn van ouderen door middel van daartoe geëigende sport en spelbeoefening

Artikel 3

Het boekjaar / verenigingsjaar.
Het boekjaar / verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december

Artikel 4

Leden.

 1. Leden zijn alle natuurlijke personen die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in lid 2 bepaalde.
 2. Aanmelding voor het lidmaadschap geschiedt schriftelijkeftelijk bij de secretaris.
  Het bestuur beslist binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating.

Artikel 5

Einde lidmaatschap.

 1. Het lidmaadschap eindigt:
  • door overlijden
  • door opzegging van het lid
  • door opzegging namens de vereniging
   Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wannneer rederlijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren;
  • door ontzetting.
   Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid, of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren

 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde is het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep te open op de algemene vergadering.
  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst

 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar / verenigingsjaar eindigt, blijft desnietemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd

Artikel 6

Contributie
De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering vastgestelde contributie te betalen.
Daarnaast kan het bestuur besluiten dat leden en niet leden een financiële bijdrage leveren ten behoeve van de toegang tot sportgelegenheden.

Artikel 7

Bestuur

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste drie bestuursleden

 2. Het bestuur wordt benoemd uit de leden door de algemene vergadering
  De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van twee jaar.
  Een aftredend bestuurlid is terstond herkiesbaar.

 3. De wijze van aftreding der bestuursleden en de verdeling der functies in het bestuur worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

 4. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

 5. Het bestuur is bevoegd zich te laten adviseren door een door de gemeente daartoe aangewezen persoon.

Artikel 8

Einde bestuurslidmaatschap

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  • door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
  • door bedanken.

Artikel 9

Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging

 1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur

 2. Onverminderd de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur, wordt de vereniging vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden dan wel, indien er slechts één bestuurslid in functie is, door dat bestuurslid.

Artikel 10

Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor één derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt.

Artikel 11

Jaarverslag en rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend

 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, over dat verenigingsjaar zijn verslag uit over de gang van zaken in de vereniging over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten over dat verenigingsjaar met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
  De balans en de staat van baten en lasten met een toelichting worden ondertekend door alle bestuursleden ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
  Na verloop van de voorgenoemde termijn van zes maanden kan ieder lid van de vereniging van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij de in dit lid bedoelde verplichtingen nakomen

 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur
  De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit

 4. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, mits gelijktijdig een andere commissie wordt benoemd

 5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt tot decharge van het bestuur.

 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar te bewaren.

Artikel 12

Algemene vergadering

 1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

 2. De oproep geschiedt schriftelijk aan de leden.

 3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
  Indien aan het het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste één landelijk dagblad

 4. In de vergadering bedoeld in artikel 11 lid 2 komen mede aan de orde:
  • de voorziening in vacatures
  • de benoeming van de laden van de in artikel 11 lid 3 genoemde commissie;
  • de vaststelling van de jaarlijkse contributie.
Artikel 13

Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin een stem

Artikel 14

Van een vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende algemene vergadering worden vastgesteld.

Artikel 15
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger
  Bij beider ontsteltenis of belet treed een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve

 2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
  Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

 3. Wordt het echter onmiddelijk na het uitspreken van de in het tweede lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

Artikel 16

Besluitvorming

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

 2. Over personen wordt schriftelijk over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist
  Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.
  Bij staken van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben behaald.
  Staken de stemmen wederom dan beslist het lot. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
*
Artikel 17

Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

 2. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.

 3. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen

 4. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

 5. Een statuten wijziging treedt niet inwerking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 18
 1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de verheffing. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

 2. Een eventueel batig saldo zal zoveel mogelijk worden aangewend overeenkomstig het doel van de vereniging

Artikel 19

Huishoudelijk reglement

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen. indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde (1/3) gedeelte van de leden der vereniging.

 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Artikel 20

Slotbepaling
Voor de eerste maal worden tot bestuurleden benoemd

 • de comparant 1 tot voorzitter: de heer J.J. van der Veen
 • de comparant 2 tot secretaris: de heer G.J.Th. Walterbos
 • de comparant 3 tot penningmeester: mevrouw L. van der Werff van Boxmeer

De comparanten zijn wij, notaris bekend en de indentiteit van de bij deze betrokken comparanten is door mij notaris aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte in minuut is verleden te 's Gravenhage op 27 december 1995.

getekend

 • Voorzitter J.J. van der veen
 • Secretaris G.J.Th Walterbos
 • Penningmeester L. van Boxmeer
 • Notaris Mr. J.W.M. Koch