Ga naar de inhoud
Huishoudelijkregelement

Huishoudelijk regelement van;
Sportvereniging voor ouderen
Senioren Instuif Overbosch S.I.O.
Bij notariële opgericht op 27 december 1995
Gevestigd te 's Gravenhage.
Correspondentie adres, is het volledige adres van de secretaris.
Datum van aanpassing door meerderheid bestuur, 13-12-2023

Hoofdstuk 1 - Leden
Artikel 1. De vereniging onderscheidt;
 1. Actieve leden

 2. Niet actieve leden (donateurs en/of sponsors.)

Artikel 2. Contributie en Presentiegelden.
 1. Actieve leden betalen een jaar-contributie.

 2. Niet leden (Passanten) betalen geen jaar-contributie maar per keer.

 3. Houders van een Ooievaarspas hebben een korting van 50% op de contributie.

 4. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

Artikel 3. Aanmelding
 1. Aanmelding van het lidmaatschap dient vergezeld te gaan van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier

 2. Hij/zij verklaart zich hierbij te onderwerpen aan de bepalingen die in of krachtens de statuten en dit reglement zijn gesteld

 3. Indien van een nieuwkomer bekend is dat hij/zij op grond van gedragingen in een andere sportvereniging is geschorst kan het bestuur hem/haar het lidmaatschap weigeren

 4. In andere gevallen beslist het bestuur binnen drie maanden over toelating.

Artikel 4 . Rechten

Elk actief lid heeft - behoudens artikel 6 de volgende rechten:

 1. Gebruik te maken van de outillages die de vereniging ten dienste staan.

 2. Aan alle verenigingsactiviteiten deel te nemen

 3. Active leden hebben bovendien het volgende recht:
  • Gekozen worden in alle functies, die de vereniging kent
  • Voorstellen en amendementen op de algemene vergadering in te dienen.

Artikel 5. Plichten

Elk lid heeft onder meer de volgende plichten:

 1. Het bij vooruit betaling voldoen van contributies en andere verplichte bijdragen, op een door het bestuur aan te geven wijze.

 2. De door hem/haar toegebrachte schade - niet voortvloeiende uit het normale gebruik - te vergoeden.

 3. Zo mogelijk de algemene vergaderingen bij te wonen

 4. Alleen deel te nemen aan een sport-discipline als dit medisch verantwoord is

 5. In geval van adreswijziging dit schriftelijk aan het secretariaat op te geven

 6. Zich te onderwerpen aan de voorschriften van de sportzaalverhuurder en de aanwijzingen van de sportleider op te volgen.

Artikel 6. Schorsing

Een lid kan door het bestuur voor een bepaalde tijd worden geschorst in geval van:

 1. Een contributie-schuld van meer dan twee maanden

 2. Andere geld-schulden

 3. Wangedrag


Tegen elke schorsing kan het betrokken lid in beroep gaan bij de algemene vergadering

Hoofdstuk II - bestuur
Artikel 7. Algemeen
 1. Het bestuur heeft de uitvoerende macht, waarvan hij verantwoording schuldig is aan de hoogste macht met name de algemene vergadering.

 2. De leden van het overeenkomstig artikel 7 van de statuten gekozen bestuur hebben onmiddelijk na hun verkiezing voor twee jaar zitting.

 3. Om het jaar treedt de helft van het bestuur af en is terstond herkiesbaar.

 4. Het dagelijks bestuur bestaat uit; de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur

 5. Het bestuurs-lidmaatschap eindigt op de wijze als in artikel 8 van de statuten is geregeld

 6. Het bestuur streeft naar een samenstelling van zeven personen in de volgende functies; 1e en 2e vicevoorzitter, 1e en 2e secretaris, 1e en 2e penningmeester en één lid.

 7. In tussentijds ontstane vacatures kan door het bestuur in afwachting van de jaarlijkse algemene vergadering tijdelijk worden voorzien

Artikel 8. De voorzitter

De voorzitter wordt in functie gekozen, geeft leiding aan de werkzaamheden en bevordert de algemene gang van zaken in de vereniging

Hij leidt de algemene en bestuursvergaderingen.

De voorzitter of zijn plaastvervanger heeft toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten die in de vereniging plaats vinden, behalve die van de kascommissie.

Hij zorgt voor naleving van de de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Artikel 9. De secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 1. Het voeren van de correspondentie

 2. Het verzorgen van de notulen van alle bestuurs en algemene vergaderingen

 3. Het bekend maken van de bestuurs-besluiten en bestuursmededelingen aan de leden

 4. Het maken van redactioneel jaarverslag voor de jaarlijkse algemene vergadering

 5. Het - in overleg met het bestuur - aankondigen en voorbereiden van bestuurs en algemene vergaderingen

 6. Het verzorgen van de ledenadministratie.

 7. Het verzorgen van het archief van de vereniging, tenzij hiervoor andere functionarissen zijn aangewezen

Artikel 10. De penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 1. Het voeren van de financiële administratie

 2. Het voor de jaarlijkse algemene vergadering samenstellen van de staat van baten en lasten, de balans, alsmede het begrotingsontwerp voor het komende verenigingsjaar.

 3. Het uitvoeren van de financiële besluiten van het bestuur.

 4. Bij overdracht van zijn/haar werkzaamheden sluit hij/zij de boeken af en geeft hiervan kennis aan de kascommissie
Hoofdstuk III - commissies
Artikel 11. Kascommissie

Door de jaarlijkse-algemene vergadering wordt benoemd:

 1. Een kascommissie bestaande uit 2 leden en een plaatsvervangend lid.
  Elk lid wordt voor twee jaar gekozen, zodanig dat de kascommissie elk jaar een andere samenstelling heeft
  Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de kascommissie.

 2. De kascommissie controleert tenminste een maal per jaar alsmede bij tussentijds aftreden van de penningmeester den financiële administratie van de vereniging en brengt op de ALV jaarvergadering daarvan verslag uit. Bij accoord verleent de jaarlijkse algemene vergadering decharge aan het bestuur.

 3. Tussentijdse voorziening in de vacature in deze commissie geschiedt - zo nodig - door het bestuur.

Artikel 12. Materialencommissie
 1. De materialencommissie bestaat uit twee of drie personen.

 2. Deze commissie is belast met het onderhoud van en controle op het materiaal.

 3. Adviseert het bestuur over aankoop van het materiaal, gaat na machtiging van het bestuur tot aankoop over

Artikel 13. Andere-commissies
 1. Het bestuur kan eventuele andere noodzakelijke commissies benoemen
  Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.

 2. Commissies welke financiële verplichtingen moeten aangaan, dienen tevoren aan het bestuur een begroting te overleggen om daarvoor goedkeuring te verkrijgen.

Hoofdstuk IV. Vergaderingen
Artikel 14. Algemene vergaderingen
 1. Eén maal per jaar vindt een algemene vergadering plaats, de aankondiging hiervan geschiedt ten hoogste vier weken en tenminste twee weken voor de aanvang met vermelding van de agenda en de eventuele kandidaatstelling.

 2. Er moet een presentielijst op elke algemene vergadering aanwezig zijn.
  Hierop dienen de stemgerechtigde leden hun naam en handtekening te plaatsen.

 3. Voorstellen ter behandeling op een algemene vergadering moeten uiterlijk vier weken vóór de vergadering bij het bestuur zijn ingediend.

 4. De voorzitter bepaalt of een punt, dat niet op de agenda voorkomt, in behandeling zal worden genomen.
 5. Op de agenda komen in ieder geval de volgende punten voor;
  • Opening
  • Notulen vorige vergadering
  • Financieel verslag
  • Begroting
  • Vaststelling contributie/precentiegeld
  • Commmisssie-verslagen
  • Bestuursbeleid
  • Bestuurs-verkiezing
  • Verkiezing commissies
  • Rondvraag

 6. Wijzigingen in de volgorde van en aanvullingen op de agenda kunnen door de voorzitter of bij aangenomen motie van orde worden aangebracht.

Hoofdstuk V
Artikel 15. Stemmen
 1. Op de algemene vergadering kan ieder lid slechts één stem uitbrengen

 2. De stemgerechtigde leden en het bestuur hebben het recht van amendement.

 3. Besluiten worden aangenomen met volstrekte meerderheid van de door de aanwezige leden uitgebrachte geldige stemmen

Hoofdstuk VI
Artikel 16. Slotbepaling

in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur
Een dergelijk besluit is geldig tot de eerstvolgende algemene vergadering, waar het dient te worden bekrachtigd.