Ga naar de inhoud

ALV 2023

Notulen Algemene Ledenvergadering 11 mei 2023

Voorzitter/Penningmeester: Leo Coomans

Notulist: Irene Versteegh

Aanwezig: 23 leden en docente Diana Schreuder
Henk Baak, Piet Bijlsma, Elle Boot, Koos van den Bree, Eveline van Bree, Elena de Bruijne-Lopez, Mary Eversteijn, Thea van der Helm, Luuk van ’t Hof, Rolph Klein, Djien Kwee, Bea Oosterom, Riet van Ooststroom, Jogeke Oving, Gerrit Sonnenberg, Frans Willem Stapel,Linny Steenbrink, Loes Toet Egberts, Bert Troost, Irene Verschoor, Marius Zarkel, Bert Paulus van Pauwvliet

Opening

Leo, op dat moment nog penningmeester, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is sinds 2018 weer de eerste ALV.

Mededelingen

De aanwezigen worden verzocht de presentielijst aan te vinken.

Irene deelt mede dat zij al herhaaldelijk bij de beheerder van de sportschool om nieuwe matten heeft verzocht. Dit op verzoek van docente Marquerite. Zij houdt dit actiepunt in de gaten.

Agendapunten
 1. Voorstellen nieuw bestuur.
  • Leo Coomans, voorzitter.
  • Eveline van Bree, penningmeester
  • Irene Versteegh, secretaris
  • Bertus Paulus van Pauwvliet, bestuurslid
  • Marius Zarkel, bestuurslid


  • Bezwaar nieuw bestuur
   De aanwezige leden zijn blij met de deels nieuwe kandidaten en tekenen geen bezwaar aan.


  • Vaststellen nieuw bestuur
   Het nieuwe Bestuur wordt vastgesteld voor de periode van één jaar in plaats van de gebruikelijke twee jaar. Na een jaar wordt over de verlenging gestemd.


  • Verslag van de laatste ALV
   Geen opmerkingen


 2. Terugtreden vorig bestuur
  Linny en Thea treden terug als secretaris en assistent secretaris. Namens iedereen bedankt Leo hen van harte voor hun tomeloze inzet. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om de SIO draaiende te houden. Beiden krijgen een mooie bos bloemen. Ook Leo wordt door Linny toegesproken voor zijn eveneens niet aflatende inzet en het draaiende houden van de SIO. Hij zal later op de dag ook verwend worden met enkele speciaalbiertjes namens iedereen. Zowel Leo, Linny en Thea krijgen een hartelijk applaus.


 3. Financiën
  De aanwezigen krijgen een overzicht over de contanten en prognose kosten 2023. Totaal is er nog beschikbaar voor 2023 €1.710,00.
  Volgend jaar zal er behalve een nieuw overzicht over 2024 ook een definitieve jaarrekening zijn over 2023.


 4. Kascommissie
  De kascontrole werd dit jaar uitgevoerd door Gerrit Sonnenberg en Mary Eversteijn bij Leo.
  Gerrit geeft hier een toelichting over. Alle uitgaven en inkomsten zijn zorgvuldig bijgehouden en klopten precies. Met alle hulde aan Leo.
  De goedgekeurde en ondertekende verantwoording werd vervolgens overhandigd aan de nieuwe penningmeester Eveline.


 5. Dechargeren huidige penningmeester
  De penningmeester, Leo Coomans, wordt gedechargeerd. Eveline van Bree neemt zijn taken over.


 6. Bespreken jubileumjaar
  De SIO bestaat al 28 jaar. Het vieren van het 25-jarig jubileum is uitgesteld in verband met covid-19. De Gemeente heeft voor de viering een extra bijdragen van €250,- gegeven. Ook is er nog wat extra geld in de kas hiervoor beschikbaar. Gedacht wordt aan een etentje bij het bekende Chinese restaurant Rose Garden (op een vrijdagavond) of een high-tea elders. Het nieuwe bestuur gaat zich hierover buigen en een kostenberekening maken van de eigen bijdrage hiervoor door de leden. Dit zal te zijner tijd aan de leden voorgelegd worden.


 7. Rondvraag
  • Zijn ook oud-leden of introducees welkom op de jubileumviering. Het antwoord is ja. Voorwaarde is wel dat zijzelf hun eigen rekening betalen. Dit geldt ook voor de docenten, daar ook zij geen betalend lid zijn van de vereniging.


  • Het voorstel om voor het bestuur de kosten van een etentje te betalen wordt niet nodig bevonden door Leo. Hij stelt eventueel de betaling van een drankje voor.


  • De SIO heeft nu 52 leden en 1 passant. Bij 60 leden is er meer financiële zekerheid
   De SIO is niet BTW-plchtig. De gemeentesubsidie (€250,-) moet jaarlijks aangevraagd worden.


  • De materiaalcommissie zal weer door Bert Troost bemand worden.


  • Docente Diana vraagt of zij een lijst kan krijgen van de leden met namen, (mail)adressen en telefoonnummers. Diana krijgt toestemming de op de ALV aanwezige lijst mee te nemen. Hier staan niet alle gegevens op. In verband met de privacy van de leden wordt door het bestuur nog nagedacht over het afgeven van een volledige lijst.


  • Besloten wordt om geen verjaardagskaarten aan de leden te sturen. Wel houden we met z’n allen in de gaten of er iemand langdurig ziek is of anderszins bemoediging nodig heeft. Iedereen is natuurlijk vrij om met de betreffende persoon, indien gewenst, contact op te nemen. Officieel kan de secretaris dit doen, dus graag melding hiervan aan Irene.


  • Het voorstel om een clubshirt met logo aan te schaffen wordt besproken. Leo zal de prijs hiervan uitzoeken. De penningmeester zal hierover een mailing sturen met alle andere relevante informatie. De aanschaf van een clubshirt is vrijblijvend.